Brian Speer – Bill Gaither – John Mathis – 2001

Bill Gaither, Bill Gaither songs, Speer Family, Gaither Homecoming Videos, Brian Speer, songwriter, Songwriters Guide